“Acute Zorg” zo noemen wij onze certificatieregeling betreffende de eerste hulp. Daarmee onderscheiden wij ons van andere marktpartijen en we geven ermee aan waar het om draait: het opvangen van het gat tussen het zich voordoen van een incident en het overnemen door de professionele hulpverleners.

Er doet zich jaarlijks een enorm aantal ongelukken voor, van klein tot groot, in de privésfeer of op het werk. Zo’n ongeval vraagt om kordaat optreden van omstanders. Zeker als de verwonding van ernstige aard is en de professionele hulpdiensten zijn nog niet gearriveerd, dien je de aanrijdtijd te overbruggen middels het verlenen van Acute Zorg. Daartoe moet je wel weten hoe te handelen.

Het volgen van een cursus Acute Zorg, om te kunnen handelen ingeval van een ongeluk, is daarom geen overbodige luxe.

De onderdelen die in de cursus Acute Zorg aan bod komen, zijn:

 1. Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp.
 2. Het controleren van de vitale functies.
 3. Het bewusteloze slachtoffer.
 4. Het slachtoffer met een bedreigde ademhaling.
 5. Het slachtoffer met een circulatiestilstand of dreigende circulatiestilstand.
 6. Uitwendige verwondingen, bloedingen, shock.
 7. Het slachtoffer met brandwonden.
 8. Het slachtoffer met botbreuken, kneuzingen/verstuikingen en ontwrichting.
 9. Het slachtoffer met een vergiftiging.
 10. Het slachtoffer met oogletsel.

Je krijgt zowel theorie- als praktijkles en de cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen.

Na het volgen van de cursus heb je de zekerheid dat je weet wat je moet doen bij ongelukken en houd je het hoofd koel als er professionele hulp geregeld moet worden.

De geslaagde cursist ontvangt het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Acute Zorgverlener’.

Geldigheid certificaat: 1 jaar.

Certificering voor medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen

NIKTA heeft al jaren een apart BHV-certificaat voor de kinderopvang.
Door middel van dit certificaat wordt er in één keer voldaan aan de eisen van de Arbowet (BHV) en de Wet Kinderopvang (Akkoord IKK)

Ouders die de zorg over hun kinderen met pedagogisch medewerkers of gastouders delen, moeten altijd kunnen vertrouwen op uitstekende opvang. Hun kinderen zijn immers het ‘kostbaarste’ bezit. Daartoe is de Wet Innovatie van Kwaliteit Kinderopvang (IKK) in 2018 ingevoerd.
Binnen deze wetgeving zijn wijzigingen aangebracht in kwaliteitseisen in de kinderopvang en peuterspeelzalen. Hierdoor wordt de kwaliteit van deze opvanglocaties verhoogd. Zo is het op iedere kinderopvanglocatie verplicht dat er minimaal één volwassene aanwezig is die beschikt over een geldig ‘Kinder EHBO’-certificaat.

Bij gastouderopvang vindt er kinderopvang in een gezinssituatie plaats, na tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau. Een geregistreerde gastouder verzorgt de opvang op het eigen woonadres of op het adres van één van de ouders. Voor gastouders bestaat de verplichting van een geldig ‘Kinder EHBO’-certificaat al sinds 2010.

De minister wijst de certificaten aan die voldoen aan alle eisen. Alleen certificaten van organisaties die zelf geen cursussen aanbieden en die waarborgen dat hun certificaten aan kwaliteitsvereisten voldoen, kunnen door de Minister worden aangewezen. Zo wordt gegarandeerd dat pedagogische medewerkers en gastouders voldoende kennis hebben om adequaat te kunnen handelen in situaties waarin eerste hulp is vereist.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft NIKTA aangewezen als instantie om onder andere de volgende certificaten uit te geven:

 • Een geregistreerd certificaat Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving van NIKTA.
 • Een geregistreerd certificaat Eerstehulpverlener van NIKTA.
 • Een geregistreerd certificaat Acute Zorg bij kinderen van NIKTA.
 • Een geregistreerd certificaat Bedrijfshulpverlener, Module Kind en Omgeving. 

De ‘BHV-K’ met NIKTA-certificering is aldus de meest efficiënte cursus voor de kinderopvang!

Neem voor meer informatie contact met ons op!

Karin GierkinkNikta Acute Zorg